موعظه‌های صوتی فارسی

audio.jpg

 BBC World Praying for Asylum

Praying for Asylum.JPG

Gijs van den Brink over homoseksualiteit

interview homosexualiteit.JPG

 

FarahM.JPG چگونه قیام مسیح در زندگی ما،ما را متحول می سازد 


Farah Masoumipoor 

 

 حنا نبیه در عهد جدید

زمانی که یوسف و مریم برای اولین بار عیسی را به معبد آوردند تا مراسم قربانی را به جا آورند زنی به نام حناهمراه با شمعون با هدایت

افسر رومى

یکی دیگر از شخصیت های کتاب مقدس افسر رومی است که به حضور مسیح می آید، برای غلامش درخواست شفا می کند و او شفا می یابد

شفای نعمان

مطالعه امروز ما در مورد نعمان، شخصیتی از کتاب مقدس در عهد عتیق است. معنای نام نعمان خوشایند یا دلپذیر می باشد. او دومین شخص بعد از پادشاه ارام بود و لشکر زیادی تحت

ملکه سبا در حضور سلیمان

ملکه صبا زنی بود که برای دانستن و آموختن حکمت حاضر شد که بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر سفر طولانی را از یمن به اورشلیم بیاید. سفری که می بایستی هفته ها با شتر راه طولانی و

ابراهيم و لوط

انتخاب های ما در زندگی و در نسل ما اثرگذار است. تصمیم گیری هایی که ما از روی ظاهر و با عجله و بدون دعا و حکمت خدا انجام می دهیم می تواند در زندگی ما اثر بدی را

یحیی تعمید دهنده

امروز به فیض خدا می‌خواهیم در مورد یحیای تعمید دهنده با هم صحبت کنیم. یحیی از نسل کاهنان بود و لقب وی تعمید دهنده است و مطابق کلام خدا از زمان ملاکی نبی به بعد برای

 

عیسو و حق نخست زادگی اش audio.jpg

مرتا خواهر ایلعازر audio.jpg

درس هایی از زندگی حبقوق   audio.jpg

مریم مجدلیه  audio.jpg

سموئیل مرد خدا audio.jpg

اشتیاق زکی باجگیر برای دیدن عیسی audio.jpg

مریم خواهر مرتا و ایلعازر  audio.jpg

ليديه audio.jpg

ابراهيم و لوط audio.jpg

دبوره audio.jpg

پولس audio.jpg

متى و يهودا اسخريوطىaudio.jpg

افسر رومى audio.jpg

كرم شب تاب audio.jpg

هابیل و قائن audio.jpg

اعتراف پطرس به مسیح audio.jpg