موعظه‌های صوتی فارسیaudio.jpg

 

FarahM.JPG چگونه قیام مسیح در زندگی ما،ما را متحول می سازد 


Farah Masoumipoor 


عیسو و حق نخست زادگی اش audio.jpg

مرتا خواهر ایلعازر audio.jpg

درس هایی از زندگی حبقوق   audio.jpg

مریم مجدلیه  audio.jpg

سموئیل مرد خدا audio.jpg

اشتیاق زکی باجگیر برای دیدن عیسی audio.jpg

مریم خواهر مرتا و ایلعازر  audio.jpg

ليديه audio.jpg

ابراهيم و لوط audio.jpg

دبوره audio.jpg

پولس audio.jpg

متى و يهودا اسخريوطىaudio.jpg

افسر رومى audio.jpg

كرم شب تاب audio.jpg

هابیل و قائن audio.jpg

اعتراف پطرس به مسیح audio.jpg