حنا نبیه در عهد جدید

لوقا 38- 28 : 2،

Profetes Hanna, Luc.2:28-38

امروز قسمتی از کلام خدا را در کتاب مقدس با هم مرور می کنیم. در مورد شخصیت حنا، نبیه ای در عهد جدید. زمانی که یوسف و مریم برای اولین بار عیسی را به معبد آوردند تا مراسم قربانی را به جا آورند زنی به نام حنا همراه با شمعون با هدایت روح القدس برای دیدن مسیح جلو آمد. و این را در لوقا ۲ از آیه ۲۸ تا ۳۸ مطالعه می کنیم. نام حنا در عبری به معنی مرحمت و فیض است. و نبیه یعنی زنی که کلام را از خداوند دریافت کند و به قوم بازگوید. او از نسل یا طایفه اشیر یعنی یکی از دوازده پسران یعقوب بود. این نبیه از ناحیه جلیل جایی که در نظر مردم کوچک و بی اهمیت بود آمده بود. جایی که مردم می گفتند از جلیل هرگز هیچ نبی ای برنخواسته است. جوابی که سران یهود در کتاب یوحنا به نیقودیموس گفتند. یوحنا ۷ آیه ۵۲. و همچنین جوابی بود که نتناییل یکی از دوازده شاگردان مسیح که فیلیپس از او دعوت کرد که بیاید تا عیسی را ببیند، گفت: مگر می شود که از جلیل یا ناصره چیز خوبی بیرون آید؟! حال آنکه عیسی مسیح و یونس نبی و حنای نبیه از همین شهر کوچک و کم اهمیت آمده بودند. ما در عهد عتیق و عهد جدید نبیه هایی داریم. در عهد قدیم نبیه ای به نام مریم که خواهر موسی است؛ در خروج ۱۵ آیه ۲۰ می خوانیم. دبوره که هم نبیه بود و هم داور و قاضی در کتاب داوران ۴ آیه ۴ و حلده که باز هم او نیز نبیه بود در دوم پادشاهان ۲۲ آیه ۱۴. همچنین در عهد جدید هم چهار دختر فیلیپس که هر چهار نفر نبیه بودند و حنا که امروز در موردش صحبت می کنیم. البته زنان برجسته و خادم در کتاب مقدس بسیارند ولی امروز در مورد نبیه صحبت می کنیم. حنا زنی بود که به خاطر سابقه طایفه اش و بیوه یا سالخورده بودنش دارای امتیاز دنیوی نبود. ولی در عوض او نبی خدا بود و با شکوه ترین اتفاق را در زندگی خود تجربه کرده بود. او افتخار این را داشت که در کنار شمعون پیر در معبد خدا کودک یا همان مسیح را ببیند و ستایش نماید. این بزرگترین لحظه و نقطه کمال در زندگی حنا بود. او به وعده های خدا در مورد آمدن مسیح موعود اطمینان کامل داشت و منتظر بود. او یکی از بقیت های وفادار اسرائیل بود که انتظار آمدن مسیح موعود را می کشید. این زن که حدود صد سال سن داشت در خدمت و پرستش خود کوتاهی نمی کرد. او در عبادات جمعی در معبد خداوند وفادار بود و شبانه روز خدا را با اشتیاق خدمت می کرد. تا جایی که حتی کهولت سن هم مانع خدمت این نبیه نبود. نه مرگ شوهرش، نه نداشتن فرزندی و نه تنهایی، هیچ چیز از اشتیاق این نبیه نسبت به خدمت کردن به خدا را نمی کاست. او بعد از مرگ همسرش در غم و ماتم زندگی نکرد بلکه با وفاداری خدا را خدمت کرد. او همسری وفادار و با محبت نسبت به شوهرش بود زیرا صفت وفاداری یکی از خصوصیات حنای نبیه بود. او به گذشته خود برنگشت و در گذشته هم زندگی نکرد. دقیقا مشکلی که بسیاری از ما داریم؛ در گذشته زندگی می کنیم، به غم ها، مشکلات، سختی ها و عذاب هایی را که در گذشته کشیده ایم زیاد فکر می کنیم. ولی کلام خدا می فرماید: هر آنچه کهنه بود درگذشت. اینک زندگی نو و تازه ای شروع کنید. چه چیزی ما از زندگی این نبیه می آموزیم؟ در سختی ها و غم ها بمانیم یا عبور کنیم؟ همانطور که در کلام خدا خواندیم، حنا بعد از دیدن مسیح دو کار مهم انجام داد: اول خدا را برای این فرصت عالی و پرشکوه یعنی دیدن عیسی شکر کرد و از خداوند برای فرستادن نجات دهنده ای که دنیا و قومش و همچنین خودش سال ها انتظار او را کشیده بود سپاسگزاری نمود. آیا ما برای آمدن عیسی مسیح به قلب و زندگیمان شاکر هستیم؟ ارزش این فرصت عالی را دریافته ایم؟ دومین کاری که حنا انجام داد این بود که او خبر خوش را فقط برای خودش و نزد خودش نگاه نداشت بلکه آن را به دیگران هم بازگو کرد و یا می توان گفت به عبارتی او این خبر خوش را به دیگران نیز بشارت داد در آیه ۳۸. ما چقدر حاضریم بدون در نظر گرفتن مشکلات، گذشته، غم ها و وضعیت سنی مان پیام خدا را به دیگران بازگو کنیم و در مورد کارهای خداوند با دیگران سخن بگوییم؟ پس بیایید ما نیز غم ها، مشکلات و سختی های گذشته را کنار بگذاریم تا این که آزاد شویم و بتوانیم در حضور خداوند و با هدایت روح القدس او را خدمت کنیم و خادمی وفادار باشیم و در مورد محبت و کار عیسی مسیح به روی صلیب برای دیگران سخن بگوییم.

Farah Masoumipoor