Verkondig het KoninkrijkVerkondig het koninkrijk.jpg

Verkondig het Koninkrijk is een verhelderend en inspirerend boek voor ieder die betrokken is bij diaconaat en zending in de Derde Wereld. Hans van de Lee, vroeger directeur van TEAR fund en daarna van Compassion gaat in dit boek in op de eigenheid van christelijk werk onder armen in de Derde Wereld. Hij doet dit vanuit een bijbelse, holistische interpretatie van armoede en toont aan dat een scheiding tussen diaconaat en zending niet bijbels is en dus tekortschiet. In de Derde Wereld is dringende behoefte aan een vorm van verkondiging waarbinnen de daad, het woord en de kracht van de heilige Geest met elkaar verweven zijn.
In het voorwoord citeert Prof Dr. Bob Goudzwaard een treffende Latijns-Amerikaanse omschrijving van armoede: ‘het onvermogen om te geven'. Dit is zo mooi omdat het heel goed de visie van Hans van der Lee op armoede weergeeft. Armoede is namelijk geen geïsoleerd verschijnsel van materieel tekortkomen. Ze raakt de waardigheid van de gehele persoon en heeft daarmee een alomvattend, holistisch karakter. Omdat er een relatie is tussen materiële en geestelijke armoede, moeten alle inspanningen om de armoede op te heffen gericht zijn op herstel van de mens in zijn heelheid, zij moeten gericht zijn op shalom, op herstel van vrede en welzijn in al zijn aspecten. De mensen in de Derde Wereld ervaren immers geen scheiding tussen het materiële en het geestelijke zoals de meeste mensen in het Westen die wel ervaren. Hans gaat in het boek uitgebreid in op de geestelijke dimensie van armoede. Het is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in christelijk werk onder de armen in de Derde Wereld en die niet opzien tegen enige studie op dit gebied.
Omdat de visie van Hans van de Lee, waarbij verkondiging in woord en daad met de kracht van de Heilige Geest goed aansluit bij onze visie op zendings- en ontwikkelingswerk bevelen wij dit boek van harte bij u aan.
Hans en Rietje van der Lee zetten zich nu in voor de armen in een sloppenwijk in Jakarta, Indonesië waar zij ook wonen. Op hun website 'Lets follow Jesus' zijn ze te volgen.

Hans van der Lee, Verkondig het Koninkrijk, Buijten & Schipperheijn, 2001